درباره‌ی واوبوک


واوبوک یك بستر تعاملی توليد كتاب گوياست. در واوبوک ناشران كتاب، نويسندگان (مولفان و مترجمان)، گويندگان، استوديوهای صدابرداری و مديران توليد با هم مرتبط می‌شوند تا با مشاركت هم كتاب‌های گويا توليد و منتشر کنند. در بستر واوبوک هريك از عوامل توليد در فروش محصول نهایی سهم خواهند داشت و به مدت نا محدود و بطور ماهيانه سهم ايشان از فروش محصول به حساب بانكی آنها واريز خواهد شد. واوبوک عوامل توليد را به همكاری مشاركتی و دريافت سهام دعوت می‌كند ولی هريك از عوامل می‌توانند بابت همكاری وجه دريافت كنند و سهام خود را واگذار نمايند. درنتيجه در واوبوک گزينه‌های متنوعی موجود است و هريك از عوامل توليد به هر صورت كه مايل باشد می‌تواند در توليد كتاب گويا مشاركت داشته باشد. واو حرف ربط است.